ඇඟිලි 31 සහිත දරුවෙක් Photos

Baby born with 31 fingers and toes
weÕs<s 31l iys; orefjl= Ökfhka Wmam;a;sh ,nd  ;s‍fnkjd‍'

msßñ orefjl= jk fuu orejdg fï jk úg udi y;rl muK ld,hla   jk nj jd¾;dfjhs'flfia fj;;a Tyq  fyd| fi!LH ;;a;ajfhka miqjk nj úfoaY jd¾;d fmkajd fohs'

Baby born with 31 fingers and toes