විදුලි බිලටත් අලුත් බද්දක්

electricity bill
úÿ,sh iemhSu fjkqfjka cd;sh f.dvke.Sfï noaola‌ wh lsÍug rch ;SrKh lr we;'fuu nÿ wh lsÍu bl=;a 02 jeksod isg l%shd;aul jk nj uqo,a rdcH weue;s ,la‍Iauka hdmd wfíj¾Ok uy;d mjikjd' tu noao ishhg 2la jkq we;s'

úÿ,sh iemhSu fjkqfjka fuf;la‌ cd;sh f.dvkeÕSfï noao wod< fkdjq‚'