මම පහරදුන්නේ නෑ

palitha thewarapperumamd¾,sfïka;=j ;=<§ ;ud lsisfjl=g myr fkdÿka nj;a" myr§ula isÿl<d kï myrlE mqoa.,hdg kj;skakg isÿjkafka yÈis wk;=re jdÜgqfõ fkdj Y,Hl¾u tallfha nj jhU ixj¾Ok ksfhdacH wud;H md,s; f;jrmafmreu uy;d i|yka lf<ah'

wud;H *S,aâ udI,a ir;a f*dkafiald uy;d iNdj wu;ñka isáh§ taldnoaO  úmlaIh hehs lshd.kakd lKavdhu pdrhla fkdue;sj zWU nka fnd,õ" ´lg lshmka l;dj kj;ajkakz wd§ f,i lE .eiQ nj;a" l:dkdhljrhdgo tu jpk lshñka lE .eiQ nj;a Tyq mjid isáfhah'

tu wjia:dfõ§ ;uka m%ikak rKùr uka;%Sjrhdf.ka zTh foaj,a lrkafka u¾úkaka is,ajdf.ka bf.k.;a foaj,a ksidoez hs úuiQ nj;a" ta wjia:dfõ§ uka;%Sjrhd  mekf.k ú;a ;udg myr§ug W;aidy l< nj;a ksfhdacH wud;Hjrhd i|yka lf<ah'

tu wjia:dfõ ;=jd, ,enQ uka;%Sjrhd m%ikak rKùr uka;%Sjrhd w,a,d.ekSug hdfï§ ìu jegqKq nj;a túg uka;%Sjrhdf.a uqyqKg myr§ we;s nj;a Tyq mjid isáfhah'

tu wjia:dj jkúg ;udo hï msßila w,a,df.k isák w;r" lsisÿ myr§ula isÿfkdl< nj;a" fmdÿ úmlaIh hehs lshd.kakd lKavdhu md¾,sfïka;=fõ whs;sldrhka njg m;aj ;sfnk nj;a ksfhdacH wud;Hjrhd i|yka lf<ah'