රණවිරු සැමරුම 18දා

ARMY LANKA
cd;sl rKúre ieureï W;aijh uehs 18 Èk iji 4'00 g ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka md¾,sfïka;=j wi, n;a;ruq,a, rKúre iaudrlh wìuqj§ iy ksoyia p;=ri%h wi,§ meje;afõ'

miq.shod wdrlaIl rdcH wud;H rejka úfÊj¾Ok uy;df.a m%Odk;ajfhka rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;= Y%jKd.drfha meje;s udOH yuqjl§ fï nj wkdjrKh flß‚'

fuys§ udOHfõ§ka wu;ñka weue;sjrhd lshd isáfha rKúre iqnidOkh fjkqfjka rch mshjr /ila u f.k we;s njhs' rKúre jrm%ido ldâm;a 15000 la ,nd§u" rKúre fiajd wdh;k 55 la msysgqùu" rdcH ‍frday,aj, m%;sldr lsÍfï § rKúrejkag m%uqL;ajh ,nd§u" ÿïßh .dia;= iykodhs ñ,lg ilid§u" úY%du hk rKúrejka fjkqfjka fjku fomd¾;fïka;=jla msysgqjd .eg¨‍j,g úie÷ï ,nd§u" WmfoaYk rlaIK l%uhla uÕska úY%du Èúh iún, .ekaùu ta w;r jk nj o rdcH wud;Hjrhd m%ldY lf<a h'

tfia u fujr rKúre Èk ieurefï§ W;=re ke‍fÛkysr m<d;aj, hqoaOfhka ñh.sh wh isysm;a lsÍfï W;aij ñi" t,a'à'à'B' ieureï W;aij meje;aùug bv fkdfok nj o weue;sjrhd wjOdrKh lr isáfha h'