දිවයින කර්තෘගේ හඬපටය ඇත්ත

IRIDA DIVAINAÈjhsk l¾;D cúfmka iudj wrka ùrjxY m;=re .yhs ^y~mgh&˜ hk isria;,h hgf;a m,lrk ,o y~mgh Èjhsk bßod l¾;D wkqr fid,ukaia uy;df.a fkdjk njg fïjk úg rdjhla m;=rjd ;sfí'

wod<" y~mgfha we;af;a Èjhsk bßod l¾;D wkqr fid,ukaia uy;df.au y~nj wm j.lSfuka lshd isák w;r wjYH jqjfyd;a fid,ukaia uy;d tu weu;=u ,nd§ug Ndú;d l< ÿrl:k wxlh jqjo bÈßm;a lsÍug o yelshdj we;'

flfiajqjo fï wdrjq, iïnkOfhka ck;d úuqla;s fmruqfKa ia:djrh jkafkao wod< wi;Hmqj; m, l< Èjhsk úiska ish mlaIhg isÿ l< ydkshg o~qjï úÈh hq;=h hk ia:djrfha njo tys m%ldYlfhla lshd isáfhah'

- Y%S ,xld ñr¾ l;D -