සනා හමුවේ කෝලි පරදියි

sanath jayasuriyaf,dalfha ìysjQ fYaIaG;u tlaÈk l%Svlhd f;dard .ekSu i|yd jk u; úuiqula www.cricket.com.au  fjí wvúh wdrïN fldg ;sfí'

tys wjika isjqfokd f;dard .ekSu fï jk úg isÿjk w;r Y%S ,xldfõ ik;a chiQßh yd úrd;a flda,s w;r wjika isjqfokdf.ka tla wfhla f;drd .ekSu i|yd u; úuiqula meje;sfhah'

 53]l Pkao m%;sY;lhla ,nd.ksñka bkaÈhdfõ úrd;a flda,s mrod wjika isjqfokdg msúiSug iu;a chiQßh iu;ajqKd' http://goo.gl/x4Ntr3
tla wjia:djl§ m%ldYs; Pkao w;ßka 52]l m%;sY;lhla bkaÈhdfõ úrd;a flda,sg ysñj ;snQ w;r ik;ag ,eî ;snqfKa 48]l m%;sY;ls' fld,s mrod ik;a bÈßhg meñŒu fya;=fjka Tyq yd iÑka w;r wjika ;r.hg msùiSu i|yd u; úuiqula meje;afjhs'

fï w;r l=ud¾ ix.laldr yd fYaka fjdaka w;r mj;sk u; úuiqfuka tla wfhla yd bïrdka Ldka yd jld¾ hqksia w;r meje;afjk u; úuiqfuka tla wfhlao wjika isjqfokd w;rg msúiSug kshsñ;h'