ගංජා වවන්න යයි

Rajitha SenaratneY‍%S ,xldfõ lxid j.d lr wmkhkh lsÍug mshjr .kakd nj fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;H fodia;r rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'

Y‍%S ,xld wdhq¾fõo ixia:dj úiska ksIamdokh lrk ,o kj wdhq¾fõo ksIamdok yÿkajd§u fjkqfjka n;a;ruq,a, fjdag¾ia taÊ fydag,fha Bfha miajrefõ meje;s W;aijhl § fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;H fodia;r rdð; fiakdr;ak uy;d fï nj m‍%ldY lf<ah'

fuys§ woyia oela jQ fi!LH wud;Hjrhd  wdhq¾fõoh ckm‍%sh lrùug úúO mshjr f.k ;sfnkjd' fft;sydisl ffjoH C%uh ;uhs wdhq¾fõoh'

ck;djf.a fi!LH rod mej;=fka mdrïmßl ffjoH C%uh ;=,hs' tl< mY+ ffjoH úoHdj;a ÈhqKqj ;snqkd' oeka ck.ykh ñ,shk 21 hs' fmr rc oji ck.ykh ñ,shk 121 la muK isáhd' ngysr fjolu Y‍%S ,xldfú jHdma;ùu iu. mdrïmßl wdhq¾fúo ffjoH C%uh je<,S .shd'

ngysr ffjoH úoHdfõ frda. fndfydauhlg ke;s T!IO mdrïmßl ffjoH úoHdfú ;sfnk nj wms okakd lreKla' foaYSh ffjoH úoHdjg rcfhka ksis iyfhda.hla ,enqfka 1956 fmr<sfhka miqjhs'

kuq;a 1977 rch hgf;a ú'c'uq f,dl= nKavdr wud;H;=ud foaYSh ffjoH C%uh kxjd,Su ioyd úYd, fufyjrla bgq l<d' bka miq tu ;;a;ajh ÿ¾j,  jqkd' wkaOdkqlrKfhka foaYSh ffjoH C%uh je<o.ekSfñ wjYH;djhla keye' j¾;udkfha fnfy;a j;=r keye' ;sfnkafka fm;s muKhs' lsisu úoHdjlg ;dlaIKh uÕyer hkak neye' ffjoH úoHdjg;a tfyuhs' mdrïmßl ffjoH C%uh;a ;dlaIKh je<o .; hq;=hs' wdhq¾fúo ixia:dj;a tu ;dlaIK ÈhqKqj ,ndf.k ;sfnkjd'

wdhq¾fúoh;a T!IO fm;s ksIamdokh wdrïN l< hq;=hs' miq.sh ld,fha wdhq¾fúohg wdhq¾fúo ksIamdok ioyd wìx ysÕhla ;snqkd' tu wìx bkaÈhdfjka wdkhkh lsßug mshjr .;a;d' wdhq¾fúoh ioyd lxid;a wjYHhs' tu ksid ;uhs lxid jeùug wjYHhehs lsh,d uu m‍%ldY lf<a' ,xldfú lxid j.d lr,d ngysr rgj, T!IO ksIamdokhg wmkhkh lsÍ fï fhdackdjla ,eî ;sfnkjd' uu th C%shd;aul lsÍughs n,dfmdfrd;a;= jkafka' ÿm;a udkisl;ajfhka ñ§ wms rgg jev l< hq;=hs' tu ksid ;uhs kj foaYmd,k ixialD;shla ìys lf<a' cd;s fNao wd.ï fNao" l=, fNao wms wu;l l< hq;=hs'˜

;‍%ia;jdofhka rg ksoyia jqj;a" ck;djg tu ksoyi ,enqfka keye' tla mjq,lg muKhs ksoyi ,enqfka' ck;dj is;k wdldrh fjkia lr rg ÈhqKQ l< hq;=hs' ksoyia fi!LH whs;Ska ck;djg ,ndÈh hq;=hs' j¾;udkfha fm!oa.,sl wxYfhka ish¿ myiqlï ,nd.kak ck;dj fm<ô,d' yDo frda." wlaIs frda. ksjdrKh ioyd wjYH myiqlï ish,a, uu ,nd§ug ;SrKh l<d' ish¿ T!IO iy mßlaIK frday,aj,ska ,nd§ug;a mshjr .kakjd' ug T!IO wêldßh m‍%YaKhla' tys .eg¿ läkñka úi§ug uu n,dfmdfrd;a;= fjkjd' tfy;a ck;djg wjYH T!IO ysÕhlska f;drj ,ndfokjd' T!IO wêldßfha by< ks,OdÍka uQ,sl oekqu muKla mokï lrf.k jev lrkjd'  kuq;a l<uKdldÍ;ajh w;HdjYHhhs' bÈßfha § reêr mdrú,hk uOHia:dk 13 la Èjhsk mqrd újD; lrkjd' yÈis wk;=re m‍%;sldr tall;a újD; lrkjd' bÈßfha § fm!oa.,sl frday,a ioyd ñ, C%fuúohla ilia lrkjd' úúO ñ, .Kka hgf;a T!IO wf,ú lsÍug wjia:dj ,ndfokafka keye' fuh jHdmdrhla fkdfjhs' ck;djg w;HdjYH fiajdjla'˜

fuys§ jeäÿrg;a woyia oelajQ fi!LH wud;Hjrhd  fi!LHhg yd wOHdmkhg wms úYd, uqo,la fjka lr ;sfnkjd' jeÜ nÿ .ek oeka l:d lrkjd' nÿ wh lrkafka whjefhka fjka l< uqo,a fidhd.ekSughs' weußldfj;a" Tiafg‍%s,shdfj;a" bkaÈhdfj;a lrkafka fuu C%uhhs' fm!oa.,sl frday,a iy wOHdmk wdh;k j,ska ,nd.kakd nÿ j,ska rcfha frday,a iy mdi,a ÈhqKQ lrkjd'˜  hehs o mejeiSh'

- ksmqka talkdhl