වයඹ පාසල් වැසෙයි

school closed
whym;a ld,.=‚l ;;a;ajh fya;=fjka Èjhsfka m<d;a lsysmhl mdi,a /ila ;djld,slj jid oud we;s nj jd¾;d fjhs'

mj;sk ;;a;ajh fya;=fjka mdi,a meje;aùu ms<sn| ;SrK .ekSfï j.lSu wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï uy;d úiska m<d;a iy l,dm wOHdmk wOHlaIjreka fj; mjrd we;'

ta wkqj jhU m<df;a mdi,a 25la muK kej; oekqïfok ;=re ;djld,slj jid oeóug mshjr f.k we;s nj m<d;a wOHdmk wud;H  ikaOHd l=udr rdcmlaI uy;d i|yka lf<ah'

 whym;a ld,.=K ;;a;ajh fya;=fjka uOHu m<df;a mdi,a meje;aùu ms<sn| ;SrKh lsÍu tu úÿy,am;sjreka fj; mejrE nj m<d;a m%Odk wud;H ir;a talkdhl uy;d mejiqfõh'