කඩුගන්නාවේ නායයෑමක්

Kadugannawa Landslide uykqjr - lvq.kakdj - bÆlaj;a; m%foaYfha Bfha rd;%sfha isÿjQ kdh hdulska mqoa.,hska 6 fofkl= w;=reoka ù ;sfnkjd'

ldka;djka fofofkl= iy msßñ mqoa.,hka 4 fofkl= fuf,i kdh hdu;a iuÕ hg ù we;s w;r" Tjqka uqod .ekSu i|yd fufyhqula wdrïN l< nj uykqjr Èia;%sla wdmod l<ukdlrK uOHia:dkh m%ldY l<d'

lvq.kakdj - ms<su;,dj - b¨‍laj;a; - m%foaYfha msysá rkau,l keue;s uqia,sï .ïudkfha ksjdi folla fuu kdh hdug ,laj ;sfnkjd'

kdh hdu ms<sn|j hqo yuqodjg wo w¨‍hu 3g muK oekqï §ula isÿlr we;s w;r ta wkqj yuqod Nghska ;sia fofofkl=f.ka iukaú; LKavhla Ôú;drlaIl fufyhqug fhduq l< njhs yuqod m%ldYl"ì%f.aäh¾ chkd;a chùr ioyka lf<a'

óg wu;rj uykqjr Èia;%slalfha ;j;a ia:dk /il iq¿ wdmod ;;a;ajhka u;=j we;s w;r" mjq,a 60lg wh;a 300lg wêl msßila mSvdjg ,laj ;sfnkjd'