සජින් වාස්ට නඩු

  Bribery Commission files case against Sajin de Vass Gunawardena
ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S iðka o jdia .=Kj¾Ok uy;d 2011$2012 j¾Ih i|yd Tyqf.a j;alï iy nerlïjg wod< f;dr;=re m%ldYhg m;a fkdlsÍu iïnkaOfhka w,a,ia fyda ¥IK úu¾Yk fldñiu úiska wo ^11& Tyqg úreoaOj fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a wre‚ wdá., uy;añh yuqfõ kvq mjrd ;sfí'

fuys§ ysgmq uka;%Sjrhd fjkqfjka fmkS isá kS;S{hskag óg wod< ,shú,s iy f,aLk ,nd .ekSu wjYH fyhska ta i|yd l,a b,a,d we w;r ta ms<n| i<ld neÆ wêlrKh kvqj h<s;a iema;eïn¾ ui 15 jk od olajd l,a ;nd ;sfí'

fujeksu fpdaokdj,g wod<j l=udr fj,a.u" fcdkaiagka m%kdkaÿ" uyskaodkkao w¿;a.uf.a yd frdays; wfí.=Kj¾Ok we;=¿ ysgmq wud;Hjreka lsysmfofkl=gu tfrysj w,a,ia fyda ¥IK úu¾Yk fldñiu úiska kvq mjrd ;sfí'