ඩොලරය 147ට නඟී

Sri Lankan Rupee Makes Worst Drop In History Compared To Th US Dollarfvd,rh remsh,a 147g wdikak ùu ksid remsh, wjm%udK ùfuka wdkhksl wdydr øjH /il ñ, by< oeóug isÿù we;ehs msgfldgqj f;d. fjf<kafoda mji;s'

msgfldgqj f;d. fjf<kaol= jQ tia' kvrdcd uy;d fmkajd fokafka ishhg 15 olajd jQ jeÜ noao w;HjYH wdydr øjH iïnkaOfhka n, fkdmdk uq;a fvd,rfha w.h by<hEu ksid w;HjYH wdydrj, ñ, ishhg 15-20;a w;r ñ,lska fï jk úg;a by< f.dia we;s njhs'

fï w;r oekg remsh,a 870l md,k ñ,la kshu lr we;s isfuka;s fldÜghl ñ, remsh,a 40-50la w;r ñ,lska by< oeóug isÿjk nj isfuka;s f;d. fjf<kafoda mji;s' fvd,rfha w.h by<hEu yd jeÜ noao ishhg 15la olajd by< hEu óg fya;=j njo Tjqyq fmkajd fo;s'

fï ms<sn| fï jk úg;a mdßfNda.sl lghq;= wêldßh oekqj;a lsÍug isfuka;s iud.ï mshjr f.k we;ehso jd¾;d fõ'