ජවිපෙන් සමාව ගත්තේ නෑ

jvp divaina
bßod Èjhsk m‍%Odk l;D wkqr fid,ukaia ck;d úuqla;s fmruqfKka iudj .;af;a hhs m, y~ mg we;=,;a jd¾;d Èjhsk udOHfõ§ iuka .uf.a úiska m‍%;sla‍fIm lrhs'

ish f*ianqla .sKqu Tiafia Tyq lshd isákafka wod, y~ mg wkqr fid,ukaia uy;df.a fkdjk njhs'
divaina