අනෝමාට ලැබුණු Birthday Surprise එක - Video

Anoma Janadare birthaday surprise
m%ùk rx.k Ys,ams‚ wfkdaud ckdoÍ uy;añhf.a Wmka Èkh wog fh§ ;sfnkjd'

ta fjkqfjka wehf.a {d;ska wehg ,nd ÿka im%hsia tl wfkdaud fï úÈyg wka;¾cd,hg tl;= lr,d ;snqKd'


Actress Anoma Janadari birthaday surprise