ගයේෂා ගාල්ලේ ගිහින් Photos

gayesha Perera in galle may day rally
fujr mej;s uehs Èkh fjkqfjka Y%S ,xldfõ úúO m%foaY j, uehs Èk ieureï ixúOdkh lr ;snqKd' fujr uehs Èkh ksoyia mlaIh iurefõ .d,af,a isghs'

.d,af,a mej;s uehs Èk /<shg ckm%sh rx.k Ys,amsks .fhaId fmf¾rd tlaj ;sfnkjd' ta ksoyia mlaIfha foysj, ldka;d ixúOdkfha iNdm;sksh jYfhka' flfia fj;;a óg fmr .fhaId isáfha uyskao rdcmlaI uy;df.a mdlaIslfhl= f,ihs'