කැබිනට් ඇමැතිගේ නිළිය

actress minister lanka
myq.sh ldf, mQ,aj, kd,d" ìlsks we|ka f*dfgda .y,d" leìkÜ weue;s flfkla tlal fydag,a .dfk ßx.mq ks<shj oeka Tkak rg hjkak yokjÆ'

wdrxÑfh yeáhg kï rg hkak yokafk lido ne`o,d bkak uy;a;hj od,d' fldfydñka fldfydu yß ks<shg rg hkak fj,d ;sfhkafk wr Wäka lshmq weue;s ksid' fokakd w;r isoaO fjÉp yqgmg óähdj,g wdrxÑ fj,d t<shg ths lsh,d nhg ;uhs ks<shj rg hjkak weue;s fmdrlkjd lshkafk'

myq.sh ldf, Th lshk ks<sh weue;s tlal tl È.g rE.; lsÍïj,g hkafk;a ke;=j fydag,a .dfk ria;shdÿ jqKd lsh,;a wdrxÑ we;sfka' fï yqgmg yskaod oeka ks<shf.a f.or;a f.dvla l,n,Æ' uy;a;hg;a flaka;s .syska äfjdaia tl b,a,kjÆ' wr bínd Èfha oeïuu wekakEfjhs lsõjd jf.a ks<sh;a tl mhskau äfjdaia tlg leue;s fj,d lsh,d ;uhs oek.kak ;sfhkafk' b;ska fï .sks úÊcqïnr wiafi ks<sh rg hk tlu ;uhs fyd| lsh,d hymd,k f,dlalkag;a Wmfoia fok fï leìkÜ weue;s lshkjÆ'