කිරුලපන මැයි දින නැටුම - Video

Kirulapone May Day Rally Dancerg jákau wdmq ck;dj;a tlal taldnoaO úmlaIfha uehs /<sh meje;ajqfKa lsre<mkÈ'fï /<sh wjidk jqKdg miafia uka;%Sjre lÜáh tl;=fj,d wmQre kegqula kg,d ;snqfKa fï úÈyg'

ùäfhdaj my;ska''