ජනාධිපති අද රෑ විශේෂ හමුවක

maithripala
ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d wo ^10od& tx.,ka;h n,d msg;aj hEug fmr Y%S ,xld ksoyia mlaIfha fcHIaG idudðlhka oi fokl= le|jd úfYaI idlÉPdjla meje;aùug lghq;= fhdod ;sfí'

ckdêm;s ks, ksfjfia§ wo rd;%s 7g fï idlÉPdj meje;aùug kshñ;h'

.d,a, meje;s Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uehs Èkhg iyNd.s fkdù lsre<mk uehs /,shg Y%S ,ksm md¾,sfïka;=" m<d;a iNd yd m%dfoaYSh iNd m%OdkSka iyNd.s ùu" taldnoaO úmlaIh f,i fmkS isák Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uka;%sjreka mlaI kdhl;ajh úfõpkh lrñka mlaIh fNaoNskak jk wdldrhg we;eï uka;%sjreka foaYmd,k lghq;=j, fh§u" mlaIfha lsisÿ wkqoekqula fkdue;sj /iaùï" udOH yuq yd Woaf>daIK meje;aùu wd§ lreKq lSmhla .eko fuys§ úfYaIfhka idlÉPd jkq we;ehs oek.kakg ;sfí'

mlaIfha úkh lvlrk idudðlhkaf.a idudðl;ajh w;aysgqùug mlaI kdhlhd f,i ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;dg mlaI jHjia:dj wkqj mQ¾K n,;, we;;a tu ld¾hh mlaIfha uOHu ldrl iNdjg fhduq lr ;SrKhla .ekSu .eko fuys§ idlÉPd jkq we;ehs wfmalaId flf¾'

ckdêm;sjrhdf.a úfoaY ixpdrfhka miqj Y%S ,ksm uOHu ldrl iNdj /iaù jeo.;a ;Skaÿ ;SrK lSmhla .ekSugo kshñ;h'