88 ආච්චිව දූෂණය කරලා

old lady abusedrx., fmd,sia n, m%foaYhg wh;a .sâvj" mqgqymqj m%foaYfha ksfjil ;ksju Ôj;a jQ 88 yeúßÈ jfhdajDoaO ldka;djla wudkqIsl wdldrfhka ¥IKh fldg myr§ula fya;=fjka frday,a.; lsÍfuka wk;=rej urKhg m;aj ;sfí'

isoaêh iïnkaOfhka rx., fmd,sish úfYaI mÍlaIKhla wdrïN fldg we;'

.sâvj" mqgqymqj m%foaYfha mÈxÑj isá fï jhia.; ldka;dj foore ujls' bl=;a 4 Èk w¨‍hï ld,fha wef.a ksfjig meñK we;s mqoa.,hl= lSmjrlau weh wudkqIsl wdldrfhka ¥IKh fldg myr§ulao isÿl< nj weh miqÈk wi,ajdishl=g mejeiSfuka wk;=rej wef.a mq;%hl=g fï ms<sn|j oekqï§ug mshjr f.k we;'

wef.a ksfjig meñK we;s mq;%hd wef.ka f;dr;=re úuid jydu uykqjr YslaIK frday, fj; we;=<;a lsÍug mshjr f.k we;s w;r rx., fmd,sishgo fï iïnkaOfhka meñ‚,s lsÍug mshjr f.k ;sfí'

uykqjr uy frdayf,a m%;sldr ,nñka isá fÊ'ví,sõ' álsß l=udßydñ kï fï ldka;dj uykqjr frdayf,a§ bl=;a 6 Èk urKhg m;aj we;s w;r fï urKh iïnkaOfhka wêlrK ffjoH mÍlaIKh isÿl< uykqjr wêlrK ffjoH ks,Odßjrhd úiska ksl=;a l< iy;slfha fï ldka;dj ¥IKhg ,laj we;s nj;a wef.a YÍrfha ia:dk lSmhlu iq¿ ;=jd, olakg ,o nj;a i|yka fldg ;snQ nj fmd,sish i|yka lrhs'

fï isoaêhg iïnkaO mqoa.,hd w;awvx.=jg .ekSu i|yd rx., fmd,sisfha úfYaI fmd,sia lKavdhula mÍlaIK wdrïN fldg we;s nj uykqjr fldÜGdifha Wiia fmd,sia ks,Odßfhla i|yka lf<ah'