කැම්පස් එකේ නවක වදය - Video

Video - Sri Lankan Campus Ragging úYajúoHd,j, isiqkag kjl joh ,ndfok wdldrh we;=<;a o¾Yk fm,la Wiia wOHdmk wud;HdxYh  udOH fj; ksl=;a lr ;snqKd'

fï w;r Wiia wOHdmk wud;H ,laIauka lsßwe,a, uy;d mjikafka wod< kjljo isoaêfha pQÈ;hska iïnkaOfhka kS;sh wl=rg l%shd;aul lrk njhs'

Wiia wOHdmk rdcH wud;H fudydka ,d,a f.a%re uy;do rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=fõ§ leojd ;snQ m%jD;a;s idlÉPdjl§ mjid isáfha fujka fohla'

‘‘wo ;sfhkafka kjl johla fkfjhs ukqIH;ajhg kskaod lrk ;=Ép woykak neß b;du my;a uÜgfï ysxik l%shdj,shla'ishhg 50lg jeä m%udKhlg iuyr úYajúoHd, YsIHhskaf.a udkisl uÜgug n,md,d ;sfnkjd fï foaj,a'

kjl joh ,ndfok wdldrh oelafjk ùäfhdaj my;ska''''''