සුනිල් ෂෙට්ටි ලංකාවට ඇවිත්

bka§h iskudfõ iqmsß k¿fjl= fukau ,xldj ;=<;a fndfyda iskud f,da,Skaf.a wdorh Èkd isák iqks,a fIÜá ,xldjg meñK we;'

fufia ,xldjg meñK isák iqks,a fIÜá udihl muK ld,hla ,xldfõ /£ isák njhs jd¾;d fjkafka'

Y%S ,xldfõ iqkaor;ajh ú¢kakg n,dfmdfrd;a;=fjka ,xldjg meñK we;s iqks,a fIÜá bÈßfha§ ,xldfõ k¿ ks<shka iy l%slÜ l%Svlhka iu. l%slÜ ;rÕdj,shla meje;aùug;a iQodkï fjñka isák njhs jd¾;d fjkafka'

2001 jifr§ —Oâlka˜ ^2000& Ñ;%mgfha rx.kh fjkqfjka fyd|u ÿIaghdg ysñ *s,aï f*hd iïudkh Èkd.;a w;r SAIFF ^South Asia International Film Festival& 2009 § fyd|u k¿jdg ysñ iïudkh Red Alert( The War Within Ñ;%mgh fjkqfjka ysñlr .kakg iqks,a fIÜá iu;aúh'

fuu Ñ;%mg folu bka§hdj ;=< fukau YS% ,xldj ;=<o buy;a m%isoaêhla w;alr.kq ,eìh'