දුරකතන බිල බරක් නොවේ

harin fanandojeÜ noao;a iuÕ cx.u ÿrl;k .dia;= ñ, .Kka by< hEu ck;djg nrla fkdjk nj úÿ,s ikafoaY yd há;, myiqlï wud;H yÍka m%kdkaÿ uy;d mjihs'

,kavkfha ixpdrhl ksr; jQ wud;Hjrhd tys§ ´´Ä f,dal fiajh iuÕ iïuqL idlÉPdjlg tlafjñka fï nj i|yka flf<ah'

tys§ jeäÿrg;a woyia olajñka wud;Hjrhd fufiao mejeiSh'

˜‍ux ys;kafka ´kEu fj,djl w¨‍;a wdKavqjla wdju ck;djf.a n,dfmdfrd;a;= úYd, jYfhka ;sfhkjd' m<uq jeks udi yfha§ rgla yokak m%;sm;a;s yokfldg ck;dj w;f¾ tal m%isoaO fkdfjkak mq¿jka' tfy;a rglg wjqreÿ 5l jevms<sfj<la yokak ´kE' thska m<uq jeks udi 6 lgql fjkak mq¿jka' lk.dgqodhl fjkak mq¿jka'

tfy;a bÈßh fjkfldg tys m%;sM, ck;djg <Õd fjkfldg ck;dj Bg jvd fjkia u;hla orhs lsh,d uu úYajdi lrkjd'

˜‍tys§ jeÜ noao;a iuÕ cx.u ÿrl;k ñ, .Kka by< hEu ms<sn| woyia oelajQ wud;Hjrhd"
˜‍uu fm!oa.,slj nÿ .eiSu ms<sn| i;=gg m;afjk flfkla fkfjhs' tfy;a ta nÿ .ykafka úÿ,s ikafoaY wud;Hjrhd fkfjhs' tal weú,a,d rgl úksuh mßmd,kh lrk uqo,a wud;Hjrhd úiska isÿlrkakla' rfÜ ck;djf.a iqnisoaêh i|yd ;uhs nÿ .ykafka' ke;sj úhoï jy.kak nÿ .ykjd fkfjhs' ta jf.au uu tlla u;la lr,d fokak ´ks' ,xldj ;uhs f,dalfha ;sfhk wvqu Äp;; ÄvpmG{mM ;sfhk rg' ,xldfõ Äp;; tllg úkdählg hkafka remsh,a 1'50hs' 20]lska nÿ jeä jqK;a flda,a tlla 1'50g .Kka yo,d ne¨‍fjd;a ta;a i; .dKlska ;uhs .Kka jeä fjkafka' b;ska fïl uyd f,dl= úYd, nrla fkfjhs'

nÿ .yk tl iïnkaOfhka ug uyd úYd, i;=gla ,efnkafka keye' tfy;a fïl ;djld,slj flá ld,Sk lghq;a;la' uf.a hq;=lu jkafka úÿ,s ikafoaY wud;Hjrhd yeáhg kj fidhd .ekSï fydhdf.k tajd lrf.k hEu'

ck;djg nÿ jeä jqK;a Bg jvd iykodhS f,i bÈßfha§ Bg jvd ;dla‍IKhka fydhdf.k fyd| fohla lrkak wfma wud;HdxYh ;=<ska fohla lsÍu ;uhs wfma hq;=lu˜‍ hehs wud;Hjrhd i|yka flf<ah' mej;s md,k iufha isÿjQ nj lshk ¥IK yd jxpd muKla ck;dj yuqfõ m%ldY lsÍu È.ska È.gu l< yelalla fkdjk njo wud;Hjrhd i|yka flf<ah'

˜‍´l lrkak mq¿jka udi yhhs' b;ska wms lsõjd tal rdcmla‍I noaola lsh,d' rdcmla‍I noao lsh,d lshkak neye' oeka rdcmla‍I fjkqfjka .ymq nÿ ál ;uhs fï .yf.k hkafka' t;ekska tydg wms wfma jev fmkajkak wjYH hehs˜‍ wud;Hjrhd jeäÿrg;a i|yka flf<ah'