ප්‍රසන්න සිල්වා විශ්‍රාම ගනියි

Major General Prasanna Silva fldá ;%ia;jdoh Y%S ,xldfjka ;=rka lsÍu i|yd meje;s udkqISh fufyhqfï§ 55 jeks fiakdxlfha fiakdêm;s jYfhka lghq;= l< fïc¾ ckrd,a m%ikak is,ajd wo ^21od& hqo yuqod Èúfhka úY%du .;af;ah'

1982 jif¾§ hqo yuqodjg tlajQ ta uy;d jir 33la ld,hla ;=,§ uõìu fjkqfjka ish Èúh leml< rKúrefjls' mqÿud;,a fldá l|jqr w,a,d .ekSfï fufyhqu Èh;a lf<ah' 

ùr úl%u úN+IK molalfuka f;jrla msÿï ,eîug;a m%ikak is,ajd iu;aj ;sfí' 
Major General Prasanna Silva