නාමල් ඇග හදාගන්න හැටි Video

namal rajapaksamd¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI uy;d lshkafka b;sx ldf,ka ld,g mqj;a ujk pß;hlafka'

myq.sh ld,fha FCIDhg hk tkfldg lshmq l;d lsysmhla iïnkaOfhka m%isoaO jqkq kdu,a rdcmlaI Tkak b;sx wdhsu;a l;djk fohla lr,d'

ta ;uhs Ydßßl fhda.h;d jHdhduhl ksr; fjk wjia:dfõ .;a;= ùäfhdajla iudccd, fjí wvú yryd m%pdrh fjkak mgka .ekSuhs'

kdu,a rdcmlaIf.a ta ùäfhdaj my;ska n,kak…'