වාර්තාගතම විදුලි ඉල්ලුම 25දා

electricity demand
˜‍miq.sh 25 i÷od ;uhs jeäu úÿ,s b,aÆu jd¾;d fjkafka' th fu.dfjdÜ 2452'9lg wdikak m‍%udKhla' tal ;uhs fï rfÜ jd¾;d.;u úÿ,s b,aÆu' ta b,aÆu imqrd,Su ms‚i .s.dfjdÜ meh 42'35 la úÿ,sh ksmoj,d ;sfnkjd' Bg wdikaku úÿ,s b,aÆula jd¾;d jqfK;a fï udfiu 5 od' th fu.dfjdÜ 2393'4 la' tal ;uhs fofjkshg jeäu b,aÆu' fï i|yd m‍%Odku fya;=j yeáhg wms olskafka wêl WIaK;ajh' úfYaIfhka rd;‍%sfhaÈ úÿ,s t<shg jf.au úÿ,s mxldjg;a jdhqiukhg;a b,aÆula we;sfj,d ;sfnkjd' ta ksid ;uhs fï ;rï úYd, jYfhka úÿ,s b,aÆu jeäfj,d ;sfnkafka˜‍ hehs úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s wud;H rxð;a ishU,dmsáh uy;d wjOdrKh lrhs'

jeäÿrg;a woyia oelajQ ishU,dmsáh uy;d '''"

˜‍2015 ckjdß úÿ,s b,aÆug idfmalaIj 2016 ckjdß udfia  úÿ,s b,aÆu 9'91] lska  jeä fj,d ;sfnkjd' ta jf.au 2015g idfmalaIj 2016 jif¾ fmnrjdß udfiÈ 13'5] lska jeäfj,d ;sfnkjd' ud¾;= udfiÈ 9'88 ] jeäùula fj,d ;sfnkjd' wjreÿ .dkl b;sydihla iu. iei£ula lr,d neÆju 2015 jif¾ udi 03lg idfmalaIj 2016 jif¾ tu udi 03 ;=< úÿ,s b,aÆfï laI‚l jeäùula isÿfj,d ;sfnkjd'

WIaK;ajh me;af;ka neÆfjd;a 2015 fmnrjdß udihg jvd 2016 fmnrjdß udifha wxYl 1 la jeäfj,d ;sfnkjd' ud¾;= udifha§ 2015 jirg jvd 2016 jif¾§ wxYl foll jeäùula isÿfj,d ;sfnkjd' wfma‍%,a udifha§;a 2015 jirg jvd 2016 jif¾§ wxYl foll jeäùula isÿfj,d ;sfnkjd'

;j;a me;a;lska neÆfjd;a j¾Idm;kh óg idfmalaIj wvqfj,d ;sfnkjd' 2015 jif¾ fmnrjdß udihg jvd 2016  fmnrjdß udifha§ ñ,sóg¾ 51la wvq fj,d ;sfnkjd' ud¾;= udifha§ 2015 g jvd 2016 jif¾§ ñ,sóg¾ 233l wvqùula isÿfj,d ;sfnkjd' ta jf.au 2015 wfma‍%,a j,g jvd 2016 wfma‍%,a udifha§ ñ,sóg¾ 171l j¾Idm;kh wvqùula isÿfj,d ;sfnkjd'  fmdÿfõ fï udi 03 .;af;d;a 2015 fï udi ;=fka ñ,sóg¾ 692 ,eì,d ;sfnkjd' 2016 ,eì,d ;sfnkafka  ñ,sóg¾ 237la' ta wkqj ñ,sóg¾ 455l wvqùula th m‍%;sY;hla jYfhka 65]l j¾Idm;kfha wvqùula'

wfma rfÜ úÿ,sh ksIamdokh lrkafka 50] la muK c,fhka' ta i|yd iDcqju n,mdkafka j¾Idm;kh' fï jif¾§ udi 03 la ;=<È  65]lska j¾Idm;kh wvqùfuka WIaK;ajh jeäfj,d" úÿ,s b,aÆu 11 ]l m‍%udKhlska jeäfjoaÈ" wms fï rfÜ ck;djg wLKavj úÿ,sh ,nd§u i|ydjk úYd, wNsfhda.d;aul ld¾hhl ksr;fj,d isákjd˜‍ hehs mejiSh'