මැයි රැළියට මර්වින් නෑ

Mervyn Silvafujr uehs Èk /<shg iyNd.s fkdjk nj ysgmq wud;H wdpd¾h u¾úka is,ajd uy;d mjihs' ta uy;d fufia mjid we;af;a Èjhsk mqj;am; weiQ m%Yakhlg ms<s;=re foñks'

;udg Y%S ,xld ksoyia mlaI md¾Yajfhka fyda taldnoaO úmlaIfhka fyda uehs /<shg iNd.s jkakehs wdrdOkdjla ,eî fkdue;s nj u¾úka is,ajd uy;d m%ldY lr ;sfí' ta wkqj wdrdOkdjla fkdue;s fujeks lghq;a;lg iyNd.s ùu ;udf.a isß;la fkdjk neúka .d,af,a fyda lsre<mk meje;afjk uehs /<s i|yd iyNd.s fkdjk njhs ta uy;d mjikafka'

miq.sh rdcmlaI md,k iufha rcfha m%n, pß;hla jQ u¾úka is,ajd ysgmq weu;sjrhdg 2015 uy ue;sjrKfha§ kdufhdackd fkd,eì‚' ckjdß 08 ckdêm;sjrKfhka miq uyskao rdcmlaI úfrdaë ia:djrhl lghq;= l< u¾úka is,ajd uy;d fï jkúg l%ufhka wj,x.= ldishla njg m;afjñka ;sfí'