බිපාෂා බාසූ විවාහ වෙයි (VIDEO)

Bipasha Basuckm%sh fnd,sjqâ iskud ks<s ìmdId ndiQf.a újdy ux.,H wog ^30& fh§ ;sfnkjd'

wehf.a w;.kq ,nkafka ckm%sh fg,s yd iskud k¿ lrka isx f.daj¾ h' újdy Èúhg t<efUk ìmdId 37 jeks úfhys miqjk w;r lrka isx 34 jeks úfhys miqfjkjd'

Tjqka fofokdf.a újdyh ol=Kq uqïndhs k.rfha msysá ;re mfya fydag,hl meje;aùug iQodkï lr ;sfnkjd' ,efnk wdrxÑ ud¾.j,g wkqj fuu újdy ux.,H fï jif¾ meje;afjk iqmsß;u újdy ux.,Hla f,i meje;aùug lrka yd ìmdId fofokd lghq;= lr we;s w;r" ish újdyh i|yd fnd,sjqâ k¿ks<shka /ilg o" foaYmd,k{hka fukau foia-úfoia l%slÜ ;re fndfyduhlg o wdrdOkd lr we;s nj jd¾;d fjkjd'

újdyhg fmr fudjqka fofokd fmkS isá —*%S IQܘ ùäfhdajla fï Èkj, wka;¾cd,fha o olakg ,efnkjd'

Bg wod, ùäfhdajla my;ska krUkak"
Bipasha Basu And Karan's Grand Wedding