ඉන්ධන සහනය ජනතාවට

Maithripala Sirisena
ck;djg bkaOk iykhla‌ ,ndÈh yels wdldrh ms<sn|j l%uhla‌ ieliSug mshjr .kakd f,i ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d Lkscf;,a iïm;a weue;s pkaÈu ùrla‌fldä uy;dg Wmfoia‌ § ;sfí'

f,dal fjf<|fmdf<a bkaOk ñ, my; nei we;s neúka ta iykh ck;djg ,ndÈh hq;= nj;a ta i|yd fuu l%ufõoh ielish hq;= nj;a ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d weue;sjrhdg Wmfoia‌ § ;sfí'

fï wkqj bkaOkj,ska ck;djg hïlsis iykhla‌ ,ndfok wdldrh ms<sn|j wjYH l%shdud¾. .ek i,ld n,k nj pkaÈu ùrla‌fldä weue;sjrhd mejiSh'