මැයි දින සැලැස්ම

may dayfyg ^01& fh§ we;s uehs Èkh fjkqfjka uehs fm<md,s meje;afjk m%foaY wdY%s;j fmrjre 9'00 isg miajre 5'00 olajd ld,h ;=< úfYaI r:jdyk ie<eiaula l%shd;aul jk nj fmd,Sish mjihs'

tfukau fyg Wfoa 6 isg uOHurd;%sh olajd olaIsK yd lgqkdhl wêfõ.S ud¾.j, .ukd.ukh fkdñf,a ,ndfok nj;a lvqfj, isg f.dv.u olajd wêfõ.S ud¾.fha Odjkh lrk niaj,g myiqlï i,ik nj;a hdug iy taug tl álÜm;la ksl=;a lsßug;a nia fjkqfjka fjku ux;srejla fhdod we;s nj;a mudjlska f;drj .uka myiqlï i<id .ekSu iÕyd w;sf¾l ljq¿ yd álÜ hka;% fhdojd we;s nj;a êfõ.s ud¾. wOHlaIl tia ´mkdhl uy;d i|yka lrhs'

uehs Èkh fjkqfjka w;HdjYh wdrlaIl lghq;= i|yd fmd,sia ks,OdÍka 6000l muK msßila rdcldßfha fhdojd we;s nj;a ta w;ßka r:jdyk rdcldß i|yd fmd,sia ks,OdÍka 1900la muK fhoùug mshjr .kakd nj;a fmd,Sish mjihs' uehs Èk ieureï W;aij iy fm<md,s fjkqfjka wdrlaIl rdcldß i|yd fmd,sia ks,OdÍka 3100lao fhdojk nj fmd,Sish i|yka lrhs'

wo ^30& rd;%sfha isg ud¾. lsysmhl jdyk kj;d ;eîug bv fkd;nk nj i|yka lrk fmd,Sish fyg Èkfha ud¾. ie,iquo udOH fj; wkdjrKh lr iáfhah' ta wkqj ud,s.dj;a;" m%§md udj;" cqïud uiað;a ikaêfha isg ix>rdc  jgrjqu olajd m%foaYfha wod< ld,h ;=< jdyk .ukd.ukhg jid ;efnkq we;'

tfukau miajre 1'00 isg miajre 6'00 olajd fíia,hska ud¾.fha fougf.dv ykaÈfha isg fnd/,a, ykaÈh olajd;a" kdrdfyakamsg ykaÈfha isg yhsf,j,a mdr olajd;a jid ;efnk nj fm,Sish mjihs'

miajre 2'00 isg miajre 6'00 olajd ld,fha yhsf,j,a ud¾.fha yeõf,dla ud¾.h" älauka ud¾.h wdY%s; m%foaYho jid ;eîug kshñ;h'

uehs Èkh meje;afjk fyg Èk miajre 1'00 isg miajre 4'00 olajd irKxlr ud¾.h;a" miajre 12'30 isg miajre 3'00 olajd;a irKxlr ud¾. ykaÈfha isg mrK mdr wekav¾ika ksjdi ykaÈh olajd;a jid ;efnkq we;'

Bg wu;rj uehs Èkh ieufrk fyg ;j;a ud¾. fndfyduhl jdyk .ukd.ukh iSud flfrk nj fmd,Sish mjihs'

ix>rdc udj;" chka;s ùrfialr udj;" wdu¾ ùÈh" fíia,hska ud¾.h" yhsf,j,a ud¾.fha kqf.af.dv .=jka md,fï isg älauka ud¾. ykaÈh  olajd lsre,mk mdr" md¾la mdr fuf,i jdyk kj;d ;eîu ;ykï jk nj fmd,Sish mjihs'

Bg wu;rj ud¾. wxl 138" ud¾. wxl 120" 125" ud¾. wxl 154" ud¾. wxl 170" 190 hk u.S nia r:o úl,am ud¾. Tiafia Odjkh lrùug l%shd lrk nj fmd,Sish mjihs'