ප්‍රියංකා නිරුවත් වෙයි (VIDEO)

priyanka
m%shxld fpdmard fnd,sjqvfha ird.S;u ks<shka w;r lemSfmfkk pß;hla'ta ksidu weh ksrka;rfhka fnd,sjqvh ;=< mqj;a ujk ks<shla njg m;afj,d ;sfnkjd'

weh ms<sn|j fï Èkj, jeämqr l;dnyg ,lajkafka weh rx.kfhka odhl;ajh olajk fyd,sjqvfha Quantico rEmjdysks fg,skdgHh i|yd weh ksrej;a rx.khla bÈßm;a lsÍu ksidfjkqhs'

fuu fg,skdgH fyd,sjqvfha ksIamdokh jQjla ksid tys ixialD;sh fjkia nj fndfyda fokd ms<s.kakd lreKla jqj;a wef.a bka§h risl risldúhka weh .ek lKiai,af,ka miqjk njhs jd¾;d fjkafka'

wef.a tu rx.kh we;=<;a ùäfhdaj my;ska'