සීගිරි අභය භූමිය විකුණලා

sigiriya
fldaám;s jHdmdßlhkag iS.sßh wNh N+ñfha ìï fldgia úl=Kd remsh,a fldaá .Kkl uQ,H .kqfokqjla isÿj we;s nj Bfha ^26& ud;‍f,a Èid ‍f,alï ld¾hd,hSh Y%jKd.drfha§ meje; ud;‍f,a Èia;%sla lDIsl¾u lñgqfõ§ wkdjrKh úh'

lDIsl¾u rdcH weue;s jika; w¨‍úydf¾ uy;df.a m%Odk;ajfhka meje;s fuu /iaùfï§ ;re fydag,a bÈ lsÍug fldaám;s jHdmdßlhkag iS.sßh wNh N+ñfha bvï úl=Kd mdßißl ydkshla isÿ lrñka ;sfnk njo fuys§ fy<s flre‚'

iS.sßh wNh N+ñfha bvï cdjdru fukau ñkafkaß $ .sß;‍f,a fidnd rlaIs;fha fldgia n,m;% iys;j lÜá lsÍfï cdjdrula fï jk úg;a l%shd;aulj we;s nj iS.sßh wvú jkks,OdÍ ví'tï'tï'fla' jdi, uy;d lñgqjg okajd isáfhah'

fidnd rlaIs;fha ìï lÜá 40la fï jk úg;a n,m;% iys;j ,nd § we;s nj mejeiQ jdi, uy;d fuu n,m;% m%dfoaYSh ld¾hd,h yryd ksl=;a lr we;s njg f;dr;=re we;s nj o okajd isáfhah'

ñkafkaßh $ .sß;‍f,a fidnd rlaIs;fhka n,m;% msg fjka lrjdf.k we;s bvï fldgia fï jk úg we;euqka fnda. j.dj i|yd fhdod f.k we;s njo tu bvï i|yd f.dúck fiajd ks,OdÍka úiska wlalr nÿ mjd whlr f.k we;s njg jd¾;d jqKq njo jdi, uy;d mejeiSh'

ñkafkaßh $ .sß;‍f,a fidnd rlaIs;fha bvï n,m;% ksl=;a lr fnod§u iïnkaOfhka jiu Ndr .%du fiajd ks,Odßhd j.lsj hq;= nj mejeiQ lDIsl¾u rdcH weue;s jika; w¨‍úydf¾ uy;d fuu l+g bvï cdjdru iïnkaOfhka jydu mÍlaIKhla mj;ajk f,ig ud;‍f,a Èidm;s kS,a o w,aúia uy;d g Wmfoia ÿkafkah'