අනර්කලීව බලන්න හිරු කුමරෙක් Video

anarkali akarshawk¾l,S wdl¾Id lshkafka iskud ;rejla lsh,d fndfyda fokakd okakd ldrKdjlafka' wk¾l,S uE; ld,hl§ wehj mqxÑ ;srfha fyda iskudfõ oel .kak ;snqK wjia:dj fndfydu wvq ;;a;ajhlhs ;snqfKa'

kuq;a weh kej;;a tla jevigykla i|yd miq.shod odhl jqKd' ta forK rEmjdysks wdh;kh úiska lrkq ,enQ zWod jQ jika;h 2016z kï jevigyk;a iu.hs'

fuh iïmQ¾K jYfhka .S;huh jevigykla jQ kuq;a fuys ,nd ÿka w;aoelSu kï fjkia lsh,d fuh kerUQ Tngu yefÛkq we;'