කෞෂාල් රෝහල් ගතකරලා! Video

Kaushal Silva Cricketer
m,af,alef,a l%Svdmsáfha mqyqKqùula w;r;=r§ Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï olaI ms;slrefjl= jQ fl!Yd,a is,ajd ;=jd, ,n,d ;sfhkjd'

ta fj,dfõ fl!Yd,a is,ajd mkaÿ rlsñka bo,d ;sfhkafka ms;slrejd lsÜgqjuhs'

mkaÿjg myrfoñka bo,d ;sfhkafka ÈfkaYa pkaÈud,a'pkaÈud,a t,a, lrmq myrla fl<skau fl!Yd,a is,ajdf.a ysfia jeÈ,d ;sfhkjd'

Tyq ta fj,dfõ wdrlaIl ysia jeiqï me<o ysáh;a" ksrdjrKh jQ fldgilska mkaÿ jeÈ,d ;sfhkjd'fï fya;=fjka ;rula wudre jqkq fl!Yd,a is,ajd j m,af,alef<a bo,d .=jka u.ska fld<Ug f.k,a,d'

tfyu fld<Ug f.kdmq fl!Yd,a is,ajdj fld<U fm!oa.,sl frday,lg we;=<;a lr,d ;sfhkjd'Tyqf.a ;;a;ajh t;rï nrm;, keye lsh,hs wdrxÑ ud¾. lshkafka'