ඇමතිගේ පාන් දන්සල Photos

Palitha Tewarraperuma
ksfhdacH wud;H md,s; f;jrmafmreu uy;d myq.sh ojiaj, hdf,a ixpdrhl fhÈ,d ;snqKd'

fï .uk hoaÈ weu;sjrhd hdf,a i;a;=kag lkak mdkq;a wrka ;uhs .syska ;snqfKa'
i;a;=kag mdka fok fj,dfõ .;a; PdhdrEm lsysmhla Tyqf.a f*ianqla .sKqug tlalr,d ;snqfKa fï úÈyg'

Palitha Tewarraperuma At Yaala
Palitha Tewarraperuma At Yaala
Palitha Tewarraperuma At Yaala