දුමින්දට වෙච්ච දේ

Duminda Silvaysgmq md¾,sfïka;= uka;S‍% ÿñkao is,ajd uy;dg wêlrKh wo ^26& oeä f,i wjjdo l<d'

ta Ndr; ,laIauka fma‍%upkaø uy;df.a >d;khg wod< kvqj i,ld neÆ wjia:dfõ§hs'kvqfõ ú;a;slrefjl= jk ÿñkao is,ajd uy;d kvq úNd.h meje;afjk w;r ;=r wêlrKfha wjirhlska f;drj msgj hEu fuhg fya;=j úh'

fï wjia:dfõ § ÿñkaÿ is,ajd uy;d wêlrKhg mjid ;sfnkafka ;ud c,h mdkh lsÍu i|yd wêlrK Yd,dfjka msgj .sh njhs'

tys§ wêlrKh mjid ;sfnkafka kvqjla úNd.jk wjia:dfõ§ ú;a;slrejkag tf,i wjirhlska f;drj msgj hd fkdyels njhs'

flfia kuq;a ú;a;slrefjl=g tjeks wjYH;djhla we;sjkafka kï ta ms<sn| oeKqï §ulska miq th bgqlsÍug wêlrKh iqodkñka isák njo fuys§ m%ldY jqKd'

isoaêhg wod< kvqj ,nk uehs ui 3 jeksod kej; i,ld ne,Sug kshñ;hs'