කැලණි සරසවිය වැසේ

Kelaniya University temporarily closedle,‚h úYajúoHd,fha kjl YsIHdjka 8lg muK je<÷Kq yÈis frda.S ;;a;ajhla‌ fya;=fjka tu úYajúoHd,h ,nk ui 03 jeksod ola‌jd jid oeóug tys md,kdêldßh Bfha ^26 jeksod& mshjr .;af;ah'

úYajúoHd,hSh mßY%fha mj;sk nKa‌vdrkdhl iy úydruydfoaú ldka;d fkajdisld.drj, YsIHdjka lsysmfokl= miq.sh isl=rdod ^22 jeksod& jukh iy WordndOh jeks frda.S ;;a;ajhkaf.ka fm<Su ksid lsßn;af.dv frdayf,ka m%;sldr ,ndf.k we;'


tu frda.S ;;a;ajh Bfha jk úg YsIHdjka 80 fokl=g muK je<£u ksid Tjqka m%;sldr i|yd lsßn;af.dv frday,g fhduqlr md,kdêldßh iy ffjoHjreka idlÉPd lr úYajúoHd,h ;djld,slj jid oeóug mshjr .;a nj tu úYajúoHd,fha wOHla‍I wdpd¾h pdñkao wfíisxy uy;d mejiSh'

úYajúoHd,h jid oeófuka miq le,‚h fldÜ‌Gdifha uyck mÍla‍Iljreka iy ffjoHjreka úYajúoHd, mßY%hg meñK c,h iy wdydr idïm,a mÍla‍IK i|yd ,nd.;a nj;a tys jd¾;dj Bfha iji jk úg ,eîug kshñ;j ;snQ nj wOHla‍Ijrhd mejiSh'

frday,a.; lr YsIHdjkaf.ka isõfokl= fkajdisl m%;sldr i|yd fhduq lr we;s nj;a Tjqkaf.a ;;a;ajh nrm;< fkdjk nj;a wfíisxy uy;d jeäÿrg;a mejiSh'