වාහන මිල වැඩි වෙනවලු

vehicle price lankauehs ui 02 fjksod isg isÿflfrk jeÜ nÿ ixfYdaOkh fya;=fjka jdyk ñ, lemSfmfkk f,i jeäjkq we;ehs jdyk wdkhklrejkaf.a ix.uh mjikjd'

tys iNdm;s úð; rKisxy uy;d mejiqfõ jeá nÿ jeäùfuka jdyk ó,§ .ekSug mjd wmyiq jk njhs'

uehs ui 02 fjksod isg jeÜ noao ishhg 15 olajd jeä flfrkjd'

flfia fj;;a wod< ixfYdaOkhka ls‍%hd;aul jk f;la tla tla jdykfha ñ, fldmuK m‍%udKhlska jeä fõ oehs ksYaÑ;j m‍%ldY l< fkdyels njo úð; rKisxy uy;d lshd isáhd'