බිරිය මරා සැමියා එල්ලිලා

man kills womanmjq,a wdrjq,la uq,alr .ksñka ;shqKq wdhqOhlska myr§ ksÈ wef|a§ ;u ìßh urd oeuQ ieñhl= ksfjfia l=iaish ;=< jy,fha mrd,hl f., je,,df.k ish Èú kid .ekSfï mqj;la ìx.sßh fmd,sia jiug wh;a ;drK m%foaYfhka jd¾;d úh'

fufia uroud we;af;a ;drK m%foaYfhau mÈxÑldßhl jQ tÉ'tï' ksÆId ouhka;s fyj;a l=udß kue;s 37 yeúßÈ foore ujls' fuu isoaêhg iïnkaOj iel lrk ysgmq fmd,sia ks,Odßhl= jk m%shka; ùrisß fukaäia ^49& kue;s ñh.sh whf.a ieñhd l=iaish ;=< fufia f., je,,df.k Èú kidf.k ;sfí'

mdi,a hEu i|yd WoEik wjÈjQ orejka fuu u< isrere oel ìhg m;aj lE .ikq weiS wy, my< wh tys /iaù wk;=rej fï iïnkaOj fmd,sishg oekqï § ;sfí'