මැයි රැලියට එන්න මුදල් බෙදලා

money may day
miq.sh wdKavqfõ isá weu;sjrfhl= Èia;%sla i|yd uqo,a fn¥ whqßkau Tyq j¾;udkfha§ m%dfoaYSh iNd uÜgñka uqo,a fnoñka hk nj ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d mejeiSh'

fuu uqo,a l=uk whqreka ,enqfKaoehso ckm;s m%Yak lrkq ,eîh' udOH wdh;k m%OdkSka yd meje;s idlÉPdjl§ ckm;sjrhd fuu woyia oelaùh'

fld<U k.rfha meje;afjk uehs /,shg yd fm<md<shg ck;dj /f.k tk f,i b,a,ñka miq.sh rcfha ysgmq m%n, wud;Hjrhl= Y%S ,xld ksoyia mlaI foaYmd,lhkag uqo,a fok jHdmdrhl f;dr;=re nqoaê wxY ryiH jd¾;djla u.ska rchg oekqï § ;sfí'

remsh,a ,laI 162g wêl uqo,la fï i|yd m%dfoaYSh foaYmd,k kdhlhkag § we;s njgo tu.ska f;dr;=re fy<slr we;' nqoaê wxY úiska ilia lrk ,o fuu ryiH jd¾;dj fmf¾od ^25& ckdêm;sjrhd yd w.ue;sjrhdg Ndr§ we;'

uehs Èk fm<md<shg ck;dj /f.k tau i|yd hk úhoïj,g wod< uqo,a túh hq;= nexl= .sKqï flá m‚jqv ^sms& u.ska oekqï fok f,i wod< ysgmq wud;Hjrhd úiska m%dfoaYSh foaYmd,lhkag mjid we;ehs tu jd¾;dfõ i|ykaj we;'

fï w;r tu idlÉPdjg iïnkaO jQ nj lshk m%dfoaYSh foaYmd,lhka lsysm fokl=f.a kïo tys we;=<;a lr we;'

Y%S ,xld ksoyia mlaIfha wdik ixúOdhljrekaf.a isg ysgmq k.rdêm;sjre" m%dfoaYSh iNdj, ysgmq iNdm;sjre" ysgmq wud;Hjre" ysgmq uka;%Sjre fukau oekg rfÜ by<u ;,fha uyck ksfhdað;hka f,i lghq;= lrk foaYmd,lhkago fik. f.k tafï lghq;= i|yd uqo,a §ug fuu ysgmq weue;sjrhd l;d lr we;s njgo ryiH jd¾;dj u.ska f;dr;=re olajd we;'