එකාබද්ධ විපක්ෂයට තහනමක්

joint opposition
taldnoaO úmla‌Ih ksfhdackh lrk úu,a ùrjxY" ÈfkaIa .=Kj¾Ok" Woh .ïukams," v,ia‌ w,ymafmreu hk md¾,sfïka;= uka;%Sjrekag fyda tu mla‌I ksfhdackh lrk lsisÿ idudðlhl=g uehs 1 od kdrdfyakamsg Yd,sld l%Svdx.Khg we;=¿ùu j<la‌jñka fld<U w;sf¾l ufyia‌;%d;a ksYdka; mSßia‌ uy;d Bfha ^29 jeksod& mia‌jrefõ w;=re ;ykï ksfhda.hla‌ ksl=;a lf<ah'

fuu msßig wu;rj taldnoaO úmla‌Ih ksfhdackh lrk .ukd.uk uKa‌v,hg wkqnoaê; fudag¾ r: fiajl ix.ufha ixúOdhl à' tï' chisxy fyda tu ix.ufha lsisÿ idudðlhl=g tÈk tu l%Svdx.Khg we;=¿ùuo tu w;=re ;ykï ksfhda.h u.ska ;ykï flß‚'

taldnoaO úmla‌Ifha uehs /,shg iyNd.sjk msßila‌ tÈk tu l%Svdx.Khg wkjirfhka we;=¿ ùug iQodkula‌ mj;sk nj;a tf,i we;=¿ jqjfyd;a iduh lvùula‌ isÿùug bv we;s nj;a fmkajd foñka kdrdfyakamsg fmd,sish l< lreKq oela‌ùula‌ i,ld neÆ w;sf¾l ufyia‌;%d;ajrhd tu ksfhda.h lf<ah'

flfia kuq;a fmdÿ ck;djg woyia‌ m%ldY lsÍfï yd NdIKfha whs;sh ms<sn|j ;uka lsisÿ ksfhda.hla‌ ksl=;a fkdlrkafka hEhso tu ksfhda.h ksl=;a lrñka w;sf¾l ufyia‌;%d;ajrhd fmkajd ÿkafkah'