යශෝධාට නවක වදය දීලා

yashoda wimaladharma
—wkQj oYlfha uq,a Nd.h fjoa§;a uu f.dvla ckm%shhs' úfYaIfhka ;reK ;re‚hka w;r wo jf.a cx.u ÿrl:k iq,n fkdjQ ksid yefudau lf<a ,shmq tl' ug;a ,xldj mqrdu risl risldjkaf.ka oji .dfKa ,sms ,enqKd'

Th w;fr wkQ y;r wjqreoafo uu úYajúoHd, jrï ,enqjd' ta le,‚h úYajúoHd,fha udkj Ydia;% mSGhg' ta ldf, meje;s fÊ'ù'mS' jd;djrKh;a tlal <uhs iEfyk msßila tl;= fj,d ysáhd úYajúoHd, wOHdmk lghq;= wdrïN fkdù' ta yefudau we;=¿ jqfKa uu we;=¿ jqK wjqreoafoa'

ta fjoa§ uf.a ;d;a;d le,‚h úYajúoHd,fhau ‍‍‍fcHIaG lÓldpd¾hjrfhla' ta;a uu úYajúoHd,hlg we;=¿ fjkak ta ;rï leue;a;l ysáfha kE' ug ´k jqfKa ndysßka Wmdêh lrkak' ta;a le,‚h úYajúoHd,fhau ‍fm%df*i¾ flfkla jqK ;d;a;d lsõfj l,dldßhla úÈyg úYajúoHd, Ôú;fha ,nd.kak ;sfhk w;aoelSï ug f.dvla jàú lsh,hs' yeuodu;a ;d;a;d lshmq foag weyqïlka ÿkak uu ;d;a;f.a ta b,a,Sug;a tlÕ jqKd'

uu úYajúoHd,hg hoa§ tfy udj fkdokakd flfkla ke;s ;rï' uu l,ska lsõjd jf.a ug ks;r ,shmq risl msßi w;r le,‚h úYajúoHd,fha isiq msßil=;a ysáhd' fï ish¨‍ fya;= ksid uf.a meñŒu thd, yß wdidfjka ndr .kSú lsh, uu ys;=jd' tf;la ug wdorh lrmq msßila uu thd, <Õg wdjg miafia tfyu i,ldú lsh,d uu ySfklskaj;a ys;=fj keye' thd,d udj ms<s.;af;a wudkqIsl kjl johlska' ta úÈyg ug uqyqK fokakg isÿ jQ foa ug udOHhlg lshkak neß ;rï'

úfYaIfhka udkj Ydia;% mSGfha wh udj oreKq wdldrhg udkisl yd ldhsl mSvdjkag ,la l<d' thd,f. woyi jqfKa Wiia wOHdmkhg ´k ;rï ud¾. we;s uu úYajúoHd,hg tkak ´k kE lsh,hs' f.or b|, ;d;a;f.ka bf.k .kak mq¿jkalu ;sfhoa§ ;j <ufhl=f.a wjia:djla uu Wÿrd .;a;d lsh,hs udj jeämqru mSvdjg ,la lf<a'

ta;a Y%S ,dxlsl mqrjeisfhla úÈyg wjYH iqÿiqlï imqrd ;snqK ug úYajúoHd, wOHdmkh ,nkak whs;shla ke;af; keyefk'

tkak tkaku udj mSvdjg m;a lrk tl jeä jqKd' <uhs ;=kaodyla ú;r jßkajr udju kjl johg k;= lr .ksoa§ uf.a udkisl;ajh .ek wuq;=fjka lshkak ´k keyefka' tajd úYajúoHd, isiqka w;ska isÿjqK idudkH /.a lsÍï fkfõ lsh,d uu kej;;a lshkjd'

yeuodu;a ta úÈyg ldf.kayß mSvdjg ,la fj,d uu tk;=re tysu lÓldpd¾hjrfhla jqK uf.a ;d;a;g n,dk bkak isoaO jqKd lshkafka fudk;rï wjdikdjlao@ udj ta mSvdjkaf.ka uqojd .kak ;d;a;dgj;a ;d;a;f.a iagd*a tfla fjk whgj;a mq¿jka jqfKa keye'

;d;a;f.a lSug thdf.u úYajúoHd,hg we;=¿ jqK uu thd oek oeku udkislj yd ldhslj mSvd ú£u thd n,df.k ysáfh f,dl= lïmkhlska' ta fõokdldÍ w;aoelSu ld,hla w;aú¢ ;d;a;d tlajru oreKq iakdhq frda.S ;;a;ajhlg f.dÿre jqKd'

t;eka mgka ;j;a wjqreÿ y;rlau uf.a ;d;a;d ysáfha isysúi{j' iqúi,a ore msßilf.a fofk;a mdokakg yelshdj ;snqK m%{djka;fhlag ta úÈyg isõ jirla wisysfhka we|l bkak ,eìu fudk;rï wNd.Hhlao@ wjidkfha ud ksid Tyqf.a isf;a yg.;a lïmdj jir ye;a;Ejla jk úg§ Tyq ug i|ygu wysñ lrjkakg ;rï m%n, jqKd'

wog;a b|ysg fkdfhla foaYkj,g uu le,‚h úYajúoHd,hg hk fj,dj,a ;sfhkjd' ta yeu fj,djlu ug ta lgql w;S;fha isÿjQ ys;a mdrjk isÿùï fm< rEm fm<la jf.a u;lhg kef.kjd'

W;am,d iqNdIskS