මෛත්‍රීට අලුත් පරපුරේ අප්‍රසාදය

Aluth Parapuramiq.sh ckdêm;sjrK iufha ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a c.%yKh ;yjqre lsru i|ud lghq;= l< w¨‍;a mrmqr l,dlrejka l=Uqla.efÜ m%foaYfha§ ˜‍uq,dfjka ñfouq˜‍ ix.S; m%ix.h mj;ajñka isáh§ ks,an,ldfha msßila tu m%ix.h meje;ajQ l,dlrejkag myrÿka w;r ta uerhka fufyhjQ tlai;a ck;d ksoyia ikaOdk m<d;a iNd uka;%S lu,a bkaÈlg ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiskau Y%S ,xld ksoyia mlaI ysßhd, wdik ixúOdhlOqrh ,nd §u iïnkaOfhka ‘w¨‍;a mrmqr‘ ixúOdkh ish wm%idoh m< lr isà'

fï jkúg uka;%S lu,a bkaÈl we;=¿ msßig tfrysj l=reKE., ufyaia;%d;a wêlrKfha kvqjlao mj;S'

ksfõokhla ksl=;a lrñka tu ixúOdkh fmkajdfokafka tu m<d;a iNd uka;%Sjrhd w¨‍;a mrmqr úiska ixúOdkh l< jevigyklg uer m%ydrhla t,a, lsÍfï isoaêfha§ uQ,sl;ajh .;a mqoa.,fhl= jk w;r ckdêm;sjrhd úiska Y%S ,xld ksoyia mlaI wdik ixúOdhlOqrhla ,nd§u fy<dolsk njh'
Aluth Parapura