දුමින්දගෙන් මහින්දට අභියෝගයක්‌

duminda dissanayake mahinda
.d,af,a meje;afjk Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha uehs Èk /,shg jvd tla‌ flfkla‌ fyda jeäfhka lssre<mk /,shg f.k;a fmkajk f,i ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;dg ;ud wNsfhda. lrk nj Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha uyf,alï lDIsl¾u weue;s ÿñkao Èidkdhl uy;d mejiSh'

jeäÿrg;a lreKq oela‌ jQ weue;sjrhd Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha uehs Èk /,sh meje;afjkafka .d,a, iuk, l%Svdx.Kfha ú;rhs'

fjk lsisu ;ekl Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha uehs Èk /,shla‌ meje;a fjkafka keye' lsre<mk meje;afjkafka Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha uehs Èk /,shla‌ fkdfõ' tla‌i;a cd;sl mla‍Ihg lfâ hk foaYmd,k w;fld¿jkaf.a /ia‌ùula‌ ú;rhs'

.d,a, uehs /,sh ;kslru Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha Yla‌;sh uq¿ rggu fmkajk tlu lïlre /,shhs' kshu Y%S ,xld ksoyia‌ mdla‍Islfhda ish¨‍u fokd uehs m<uq jeksodg .d,a,g tkjd' todg ck;dj bkafka ld iuÕoehs n,d.kak mq¿jka'

uyskao uy;a;hd ckdêm;sjrKh;a mrdohs' uyd ue;sjrKh;a mrdohs' tksid t;=ud ckjrug .re l< hq;=hs'

lsre<mk /,shg ñksia‌iq f.kak .kak neßj tys kdhlfhda wo Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha ku iy Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha ;k;=re b;du my;a f,i m%pdrl lghq;= i|yd fhdod .ksñka isákjd hEhso weue;sjrhd mejiSh'