අමන්දා නිරුවත්වීමට සූදානම්

amanda—lsx.a*sI¾˜" —fjda.a˜ yd —uelaiSuï˜ hk iÕrd ;%s;ajfha uq,a ljrh ieriSu i|yd wjia:dj ,enqKfyd;a ;ud ta i|yd —lsx.a*sI¾˜ iÕrdj f;dard .kakd nj ksrEmK Ys,ams‚ ks¨‍laIs wukaod is,ajd mjihs'

tys jeä jYfhka wv ksrej;a PdhdrEm m<jqj o ;udg ta i|yd wjYH w,xldr isrerla we;s nj;a ta ue.iska tlg wjYH lrk PdhdrEmj,g iß,k weÕla ;ud i;= nj;a weh lshhs'

—tfy;a ,xldfõ jf.a tjeks ue.iska tlla lrkjd kï uu lShgj;a fï ue.iska tfla uq,a ljrhg yß PdhdrEmj,g yß fmkS ysákafka keye' fudlo" fï jf.a ue.iska tllg yßhk ´ähkaia tlla ,xldfõ ke;s ksid'˜hkqfjka weh mjihs'

ta ms<sn| udOH iu. weh oela jQ jeäÿr woyia my;ska"

,xldjg wu;rj wukaod ksrEmsldjla úÈyg jev lrkak leu;s rg@

b;d,sh yß m%xYh yß' ta rgj,a fofla fudâ,a flfkla úÈyg jev lrkak uu f.dvla leu;shs'

oekg ksrEmsldjla úÈyg wukaod odhl fj,d ;sfhk fyd|u ksrEmK m%ix.h fudllao@

fõ mej;s —whs*d˜ iïudk Wf,<g iu.dñj mej;s fudâ,ska fIda tlg' fï bfjkaÜ tlg ,xldfjkau f;dar .;af;a *Sfu,a fudv,aia,d kj fokhs' yenehs fï fudv,aia,d kjfokd f;dard .;af;;a ;r.hla ;sh,d' Bg wu;rj uu 2009 wjqreoafoa b|,d fï olajd —fld<ïfnda *eIka ùla˜ tlg iyNd.S fj,d ;sfhkjd'
bkaÈhdfõ —,lañ˜ ú,dis;d oelau" wfußldfõ ksõfhda¾la˜ ú,dis;d oelau" cmdkfha —f;dalsfhda˜ ú,dis;d oelau tlu ojil ;sfhkjd' fï i|yd wukaog wdrdOkd lrkjd@

f;dar .kafka wefußldfõ ;sfhk —ksõfhda¾la˜*eIka fIda tl' tl f;dar .kak f,dl= fya;=jl=;a ug ;sfhkjd'

fudllao fya;=j@

fya;=j f,dl= ryila lshkak neß ;rï'

bkaÈhdfõ m%lg iÕrd ;=kla ;uhs —lsx.a*sI¾˜" —fjda.a˜ yd —uelaiSuï˜ lshkafka' fï iÕrdj, uq,a ljrh irikak wukaodj f;dar .kakjd@
—lsx.a*sI¾˜ ue.iska lj¾ tl uu f;dar .kakjd'

yenehs —lsx.a*aI¾˜ iÕrdj ;=< f.dvlau m< fjkafka wv ksrej;a PdhdrEm@

´õ" ug ,iaik weÕla ;sfhkjd' b;ska ug ysf;kjd ta ue.iska tlg wjYH lrk PdhdrEmj,g iß,k weÕla ug ;sfhkjd lsh,d' yenehs ,xldfõ jf.a fï ue.iska tl lrkjd kï uu lshgj;a fï ue.iska tfla uq,a ljrhg yß PdhdrEmj,g yß fmkS ysákafka keye' fudlo" fï jf.a ue.iska tllg yßhk ´ähkaia tlla ,xldfõ ke;s ksid'

—lsx.a*aI¾˜ iÕrdfõ m<jk PdhdrEm oel,d Ñ;%mg wOHlaIjrfhla" .S; rEm rpkd ks¾udKlrefjla jf.au fjf<| oekaùï wdh;khla Tng l;d lrkjd Tjqkaf.a w¨‍;au ks¾udKhg@

,xldfõ kï fï jf.a ue.iska tlla oel,d ljqre yß ;ukaf.a jefâg udj n,dfmdfrd;a;= fjkjd kï uu lshgj;a Tjqkaf.a jefâ Ndr .kafka keye' l,ska lsõjd jf.a ,xldfõ ´ähkaia tlg ta jf.a ks¾udKhla .e<fmkafka keye'
—lsx.a*sI¾˜ lshkafka bkaÈhdfõ iÕrdjla' ta ksid Tng fnd,sjqâ Ñ;%mghlg l;d lrkjd@

l,amkd lr,d n,kjd' fmdâvla fkfjhs f.dvla' ta jf.a ue.iska tllg iïnkaO jqKd lsh,d Ñ;%mghl rÕmdkak wdrdOkd ,enqK;a iuyrla úg uu tal m%;slafIam lrhs' fudlo" uu uf.a jD;a;shg wod,j uu ue.iska tlg odhl jqKdg Ñ;%mghlg iïnkaO fj,d rÕmdk tl .ek ug f,dl=jg ys;kak ´kd fohla' fudlo" .eKq <ufhl=g ,iaik jf.au fyd| pß;hla ;sîu;a f.dvla jeo.;a ksid'

ksrEmK Ys,ams‚hlf.a l;djla mokï lrf.k ks¾udKh jqK fnd,sjqâ Ñ;%mg ;=kla ;uhs —*eIka˜" —le,ekav¾ .¾,aia˜ yd —ySfrdahska˜ lshkafka' fuys fojeks ks¾udK i|yd wukaog wdrdOkd lrkjd@

—ySfrdahska˜ lshkafka uu leu;s *s,aï tlla' ta jf.a wjia:djla ,enqfKd;a uu ta Ñ;%mgh f;dar .kakjd' uu ysf;kjd ta pß;hg ug Wmßu idOdrKhla lrkak mq¿jka fjhs lsh,d'

yenehs fï Ñ;%mgfha ird.S o¾Yk ;sfhk Ñ;%mghla' wOHlaIjrhd Tng fhdackd lrkjd Tn leu;s fnd,sjqâ ;rejla fïlg iïnkaO lr.kak@
Thdg W;a;rhl=;a ´kd ksid uu ms<s;=rla fokakï ß;sla frdaIka tlal rÕmdkak uu leu;shs'

wef.a PdhdrEm lsysmhla my;ska"