සමුහ දුෂණය කරලා

abuse india 1818 fofkl= úiska ;re‚hla iuqy ÿIKh l< mqj;la bkaÈhdfõ yßhdkd m%dka;fhka jd¾;d jkjd' fufia ÿIKhg ,laù we;af;a jhi wjqreÿ 20l ;re‚hla'

ish uj iy mshd ksjfia fkdue;s w;f¾ meñ‚ isõfofkla úiska wehj isyske;sfldg ksjiska msg;g /f.k f.dia ;sfnkjd' miqj t;kg meñ‚ ;j;a 16 fofkl= úiska wehj iuqy ÿIKh lr we;s njhs jd¾;d jkafka'

isoaêh iïnkaOfhka fmd,Sishg meñ‚,s lr we;;a fï jk úg;a lsisfjl= w;awvx.=jg f.k fkdue;s njhs jd¾;d jkafka'