නිපුනිකා රඟපාලා ඉවරයිලු

Nipunika Hewagamageflá ld,hla ;=< ckms‍%h;ajhg m;ajqKq ksmqksld fyajd.uf.a rx.kfhka bj;afjkak ;SrKh lr,d lsh,d wmg jd¾;d jqKd'

thd tfyu ;SrKh lr,d ;sfhkafk" fjk fya;=jla ksid fkfjhs" thdg fyd| fcdí tlla yïnfj,d ;sfhk ksid lsh,hs wdrxÑh' ksmqksldg Tlafldgu jeäfh oeka fcdí tl jákjÆ' fudkjd jqK;a lafIa;‍%hg wysñ fjkafk olaI rx.k Ys,amskshl lsh,d ;uhs wmg kï lshkak ;sfhkafk'