ජාත්‍යන්තර බළල් ප්‍රදර්ශනය

international cat showuef,aishdfõ Yw,dïys meje;s cd;Hka;r n<,a m%o¾Ykhl§ ish iqr;¨‍ka bÈßm;a lrk ;r.lrejka' fuu ;r.hg úúO j¾.fha n<¨‍ka 200la muK bÈßm;a flre‚'international cat show