නිලියකට බය ඇමතිලා!

niliyam‍%isoaO rx.k Ys,amskshla ;ukg by, foaYmd,k inOlï we;ehs lshñka /lshd ,nd §ug ck;djf.ka uqo,a .id lkafka hhs l;d nyla we;sj ;sfí'

wod, ks,sh furg m‍%n, foaYmd,k{hl= iyNd.S jk W;aijj, bÈßfhkau wiqkaf.k isákq oelsh yelsh'

ksjilska l¿jr lÉÑhla meyerf.k f.k .sfha hhs fpdapkd ,nd we;s weh l,la ßudkaÙ ù isá njo mejfihs'

fuu ks<shg we;eï foaYmd,k{hka oeka oeka ìhlska isákafka ;uka yuqjg meñkshfyd;a wdmiq fkdf.dia meh .Kkdjla l;d lrñka isák ksidhs'