මහින්ද බීලා ලූ - Video

Critics on Mahinda's Avurudu MessageBfha rd;%sfha wjqreÿ Wodfjka miq uka;%S kdu,a rdcmlaIf.a f*aia nqla msgqj Tiafia ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI wjqreoaog iqn me;=ï f.fkk ùäfhdajla m%pdrh lr ;snqKs'

fuu ùäfhdaj keröfuka miq ta .ek úfõpkhla lrk weu;s yÍka m%kdkaÿ uyskao wjqreÿ ojfia îu;aj fuu m%ldYh lr we;s njg úfõpkhla isÿ lr we;'

ysgmq ckm;s jrhdf.a mKsúvh yd weu;s yÍkaf.a úfõpkh my;ska