හතුරුසිංහ 20 දා සිට ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස චන්දික හතුරුසිංහ මහතා එළැඹෙන 20 දා සිට වැඩ බාර ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරයි. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් පත්කිරීමට අදාළව විධායක කමිටුවේ අනුමැතිය පසුගිය 06 දා ලැබී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණකරු වශයෙන් හා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සෙවනැලි පහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කර ඇති හතුරුසිංහ පසුව ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්ත කණ්ඩායමක පුහුණුකරුවෙක් වශයෙන් කටයුතු කළේය.

ඔහුගේ පුහුණුකරු දිවියේ වැදගත්ම අවස්ථාව ඔහු බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කළ කාලසීමාව සැලකි හැකිය.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...