ගීතාගේ පුරප්පාඩුවට පියසේන ගමගේ.?

ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගෙන් පුරප්පාඩුවන මන්ත්‍රී අසුන සඳහා පියසේන ගමගේ මහතාගේ නම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත යවන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේම්වරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...